KHU PHỐ
Mô tả:

Hoạt động của Khu phố

1. Khu phố chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Uỷ ban nhân dân phường. Hoạt động của Khu phố phải tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự hướng dẫn, triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc , các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở phường.

2. Cộng đồng dân cư khu phố bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bàn và quyết định trực tiếp việc thực hiện các công việc tự quản không trái với quy định của pháp luật trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, giảm nghèo tăng hộ khá; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; những công việc do cấp ủy Đảng, chính quyền,  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên triển khai đối với khu phố; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; bảo đảm đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “khu phố văn hóa”; phòng chống các tệ nạn xã hội và xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước của khu phố; tích cực tham gia cuộc vận động “TDĐKXD nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

4. Thực hiện theo lãnh đạo của chi bộ khu phố, củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ chức tự quản của khu phố theo quy định pháp luật.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Khu phố Ninh Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Lan Phương
Bí Thư
Trưởng khu phố
Nguyễn Thị Lan Phương
2 Lê Văn Hạt
Trưởng ban Công tác Mặt trận Lê Văn Hạt
Khu phố Ninh An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoàng Phúc
Bí thư
Trưởng khu phố
Trần Hoàng Phúc
2 Trần Thị Kim Phượng
Trưởng ban Công tác Mặt trận Trần Thị Kim Phượng
Khu phố Ninh Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Trí
Bí thư
Sơ cấp
Nguyễn Văn Trí
2 Nguyễn Đức Phú
Trưởng khu phố Nguyễn Đức Phú
Khu phố Ninh Tân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Đông
Bí thư
Trưởng khu phố
Nguyễn Hoàng Đông
Khu phố Ninh Bình
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Năng Thống
Bí thư Lê Năng Thống
2 Phạm Thị Kim Ngọc
Trưởng khu phố Phạm Thị Kim Ngọc
Khu phố Ninh Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cường
Bí thư
Trưởng khu phố
Nguyễn Văn Cường
Khu phố Ninh Thọ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Sĩ Phúc
Bí thư
Trưởng ban Công tác Mặt trận
Hồ Sĩ Phúc
2 Hà Trọng Sơn
Trưởng khu phố Hà Trọng Sơn
Khu phố Ninh Lộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Văn Minh
Bí thư
Trưởng khu phố
Huỳnh Văn Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây