Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Thứ hai - 18/03/2024 16:10 86 0

Ngày 16.3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025), 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011-2025).

Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương.

Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Ngọc; các uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, lãnh đạo Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, tỉnh đoàn, các chi bộ, đảng bộ sở, ngành tỉnh, các uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025), Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, định hướng, đường lối của Đảng theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, Quy chế làm việc; không ngừng đổi mới tư duy, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đề ra trong nghị quyết và chương trình, kế hoạch công tác.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU về thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với 11 nhóm nhiệm vụ, 97 nội dung chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu Trung ương và tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025)

Nổi bật, trong giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 1.062 đảng viên (đạt 110,6% kế hoạch), 20 xã biên giới kết nạp 110 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch); trong đó năm 2023, kết nạp đạt 3% tổng số đảng viên của đảng bộ, 20 xã biên giới kết nạp đạt 3,33% tổng số đảng viên của các xã biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 232 đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng, kéo giảm được 64,95% so với mục tiêu kéo giảm 50% đến năm 2025 theo Đề án số 03-ĐA/TU về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã tinh giản 395 biên chế và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm lộ trình đến năm 2026 toàn hệ thống chính trị tỉnh tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Các sai phạm liên quan tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ; quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền các cấp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc tập trung thảo luận và nêu một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm điều hành buổi làm việc

Biểu dương 4 kết quả nổi bật, đề nghị quan tâm 2 nhiệm vụ trọng tâm  

Bà Trương Thị Mai- Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh 5 năm (giai đoạn 2020-2025), trong đó biểu dương 4 kết quả nổi bật của tỉnh.

Thứ nhất, Tây Ninh đã nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để cụ thể hoá, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm phát biểu thảo luận tại hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ hai, Tây Ninh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và Tây Ninh đã hoàn thành bố trí 100% Bí thư cấp uỷ trực thuộc không phải là người địa phương.

Thứ 3, Tây Ninh có nhiều nỗ lực và kết quả tích cực trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương.

Thứ 4, trong công tác phát triển đảng viên tỉnh đạt kết quả tương đối tốt, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đặc biệt tỉnh chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tây Ninh xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu ưu tiên trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi còn yếu và khu vực còn nhiều dư địa phát triển, như: đối tượng học sinh, sinh viên, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, ghi nhận những nỗ lực của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nâng cao đời sống Nhân dân.

Bà Trương Thị Mai- Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tây Ninh quan tâm đến hai vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ nhất, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động như hiện nay. Thứ hai là công tác cán bộ, Tây Ninh cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm nhiệm vụ, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực. Cả hai nội dung cốt lõi trên phải được thực hiện đồng bộ cùng với 10 mặt công tác xây dựng Đảng; đồng thời, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Tây Ninh. 

Đồng chí cũng tin tưởng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tây Ninh.

Phương Thuý

Tác giả bài viết: Long Sơn ( Tổng hợp )

Nguồn tin: Báo Tây Ninh Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây