Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Thứ sáu - 17/11/2023 11:59 53 0

Ngày 15.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Phạm Ngọc Hải- Hiệu trưởng Trường Chính trị Tây Ninh, đại diện lực lượng vũ trang và sở, ban, ngành liên quan.

Nội dung, tinh thần chính của cuộc hội thảo nhằm xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị năm 2024.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương khẳng định, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khoá, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo biên soạn, triển khai chuyên đề năm 2022 và năm 2023, được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, góp phần vào công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về biên soạn chuyên đề năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Trường Chính trị thành lập Ban biên soạn viết dự thảo theo phương châm đi thẳng vào câu nói, lời dạy của Bác Hồ, nghị quyết của Đảng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có phân tích ngắn gọn, liên hệ thực tế địa phương, làm cơ sở đề ra giải pháp học và làm theo.

Đồng thời, bám sát quan điểm Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII), cần làm tốt việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bám sát quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc biên soạn, Ban Biên soạn dự thảo nội dung và lấy ý kiến Ban Nội chính Tỉnh uỷ, xin ý kiến tư vấn, góp ý của chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh (PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Đến nay, chuyên đề cơ bản hoàn chỉnh về nội dung.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Hải- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thông tin, trên cơ sở chuyên đề toàn khoá và căn cứ tình hình địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp Trường Chính trị Tây Ninh đề xuất nội dung chuyên đề hằng năm, gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ góp ý. Sau đó hoàn chỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương. Qua xin ý kiến và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý kết luận tên chuyên đề năm 2022, 2023, trong đó chuyên đề năm 2024 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực”.

Chuyên đề năm 2024 nhằm phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, chuyên đề toàn khoá năm 2022, 2023, gắn với tuyên truyền thực hiện tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ chính trị của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh và nhiệm vụ chính trị năm 2024 đề ra.

Chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong phần này, chuyên đề nêu tác hại của tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các yếu tố tác động đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở nước ta hiện nay.

Đồng thời nêu quan điểm chỉ đạo của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Phần thứ hai: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong phần này, chuyên đề tập trung nghiên cứu những câu nói, lời dạy, bài viết và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: quan điểm của Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên nhân và tác hại của tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan điểm của Hồ Chí Minh về ý nghĩa của thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phần thứ ba: Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong phần này, chuyên đề trình bày về biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2024, gồm: nhóm nhiệm vụ, giải pháp về chính trị tư tưởng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Trong từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Ban Biên soạn đã cố gắng chi tiết theo hướng sát thực tế của tỉnh, địa phương để thực hiện. Việc đề ra nhiệm vụ chi tiết gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cấp uỷ, cơ quan, đơn vị được thể hiện trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024.

Phần thứ tư: Gợi ý thảo luận, liên hệ trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Phần này, yêu cầu chi bộ căn cứ nội dung chuyên đề, lựa chọn nội dung liên quan theo định hướng, gợi ý để tổ chức sinh hoạt, thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, để nâng tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện, Ban biên soạn tách 2 nhóm vấn đề để chi bộ lựa chọn nội dung liên quan theo định hướng, gợi ý để tổ chức sinh hoạt, thảo luận, liên hệ học tập và làm theo cho phù hợp. Đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau phần phát biểu khai mạc và phát biểu đề dẫn, đại biểu tham dự trình bày tham luận xung quanh chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Báo Tây Ninh thông tin tiếp trong các số báo sau).

Việt Đông

Tác giả bài viết: Long Sơn ( Tổng hợp )

Nguồn tin: Báo Tây Ninh Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây