THEO GƯƠNG BÁC

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   17/11/2023 07:36:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí đặc biệt của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người rất coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Người thường xuyên động viên tuổi trẻ tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập vươn lên để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 •   17/11/2023 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   15/11/2023 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, một trong những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, nhấn mạnh, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là về tư tưởng chính trị và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức.

Ảnh minh họa

Có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công

 •   12/11/2023 12:40:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm Đường Cách mệnh và Thường thức chính trị chính là về Đảng và xây dựng Đảng. Thực tế, những chỉ dẫn cụ thể của Người trong 2 tác phẩm này vẫn vẹn nguyên giá trị; không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong.

"Ba chân kiềng" phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

"Ba chân kiềng" phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   13/10/2023 09:45:03 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Trong đó, "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" phải là "ba chân kiềng" vững chắc của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

 •   29/09/2023 04:31:44 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

 •   12/09/2023 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Quy định số 117/QĐ-TW về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp nhân văn của Đảng mà chắc chắn sẽ làm cho dân chủ trong Đảng thực chất hơn, minh bạch hơn, công khai hơn, góp phần khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan.

Độc lập dân tộc phải luôn gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân

Độc lập dân tộc phải luôn gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân

 •   02/09/2023 08:21:30 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân mãi mãi gắn liền với nhau như đôi cánh nâng đất nước Việt Nam yêu dấu bay cao, vươn xa, cùng nhân loại tiến về phía trước.

Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

 •   30/08/2023 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.Tuyên ngôn độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại, là văn kiện có giá trị cao về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Để việc học và làm theo Bác hiệu quả hơn ở mỗi chi bộ

Để việc học và làm theo Bác hiệu quả hơn ở mỗi chi bộ

 •   22/08/2023 02:41:20 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1] và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[2]. Bởi vậy, học tập và làm theo gương Bác qua những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đang được thực hiện ở nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng. Vậy làm sao để phương pháp này phát huy hiệu quả thiết thực?

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy diêm Thống Nhất (năm 1956)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

 •   22/08/2023 02:34:07 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân

Tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân

 •   21/08/2023 11:00:47 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Trong suốt 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân; đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân...

Kể chuyện Bác Hồ: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Kể chuyện Bác Hồ: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

 •   03/08/2023 10:54:14 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sĩ - những người hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tình cảm của Người biểu hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   26/07/2023 02:58:48 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Gương mẫu, tự giác, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác

Gương mẫu, tự giác, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác

 •   13/06/2023 09:51:01 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - Thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - Thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

 •   12/06/2023 06:44:11 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

75 năm đã trôi qua (11/6/1948 – 11/6/2023), “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” chứa đựng những tư tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn hành động của chúng ta trong tình hình hiện nay.

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   06/06/2023 05:19:59 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương

Hiện thực hóa khát vọng vươn lên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện thực hóa khát vọng vươn lên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 •   24/05/2023 03:54:04 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa- xã hội văn minh, tiến bộ.

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   18/05/2023 12:14:05 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Tây Ninh bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu, nguyện mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã chọn.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây